PRAVILA LOYALTY KONKURSA “POKRENI SOMERSBY LETO"!

U skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), zastupnici Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, sa sedištem u Bačkoj Palanci, u Čelarevu, na adresi Ul. Proleterska 17, matični broj: 08684928 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 17. 06. 2021. godine sledeća:

PRAVILA O ORGANIZOVANJU LOYALTY KONKURSA

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Radi organizovanja loyalty konkursa pod nazivom “Pokreni Somersby leto!” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “Pokreni Somersby leto!”.

1.3. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora, i to alkoholnog pića robne marke Somersby.

1.4. Konkurs počinje dana 17.06.2021. godine u 00.00 časova i završava se 14.07.2021. godine u 23.59 časova.

1.5. Pravila Konkursa će biti objavljena na veb-stranici Organizatora: www.zarnijedivno.rs i sprovodiće se registrovanjem naloga navedenoj veb-stranici, pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.6. U toku Konkursa se dodeljuju četiri vrste nagrada, i to na osnovu ispunjenih uslova, odnosno ostvarivanja određenog broja bodova sakupljenih kroz kodove ostvarene kupovinom u “DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD” objektima, u minimalnom iznosu od 199.99 rsd, u skladu sa ovim Pravilima.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Predmet Konkursa je unošenje kodova s računa koji nose po 5 poena, sakupljanje kodova i zamena bodova za dostupne poklone koji se nalazi na veb-stranici www.zarnijedivno.rs, a na način opisan ovim Pravilima.

2. PRAVO UČEŠĆA NA LOYALTY KONKURSU

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

  • (i) lica koja su navršila 18 godina života;
  • (ii) državljani Republike Srbije;
  • (iii) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
(u daljem tekstu: “Učesnik”);

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • (i) Lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca);
  • (ii) Lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca).

3. MEHANIZAM LOYALTY KONKURSA

3.1. Pravo na učešće u Konkursu stiče se kupovinom bilo kog proizvoda brenda “Somersby” u vrednosti od minimalno 199.99 rsd (u daljem tekstu: “Somersby”) u “DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD” maloprodajnim objektima (Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop&go) (u daljem tekstu: “Maloprodajni objekti”).

3.2. Nakon kupovine Učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od osamnaest (18) cifara (u daljem tekstu: “Kod”).

3.3. Nakon kupovine Somersby proizvoda i dobijanja Koda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

3.3.1. Pristupi stranici www.zarnijedivno.rs (u daljem tekstu: “veb-stranica”) i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, Učesnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

3.3.2. Upozna se sa dostupnim Pravilima Konkursa, kojima Učesnik može pristupiti pristupom na sekciju pod nazivom “Pravilnik” koji se nalazi na veb-stranici, kao i pratećem obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi u sekciji “Zaštita podataka o ličnosti” (u daljem tekstu: “Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti”), te označi da se slaže sa istim.

3.3.3. Unese identifikacione podatke, i to: ime, prezime, imejl-adresu, adresu prebivališta, kontakt telefon, čime će ujedno i izvršiti registracija naloga na veb-stranici.

3.3.4. Unese Kod sa računa u označeno polje u okviru naloga.

3.4. Kod sa računa mora biti aktivan (kod je aktivan, ukoliko nikada pre nije korišćen u ovom Konkursu). Svaki Kod na slipu računa u minimalnoj vrednosti od 199.99rsd za kupovinu Somersby proizvoda donosi tačno 5 bodova.

3.5. Nakon unosa Koda, na ličnom nalogu Učesnika se prilikom svakog naknadnog unosa novog Koda, sabiraju ostvareni bodovi. Ukoliko je broj bodova koji Učesnika do tog trenutka ostvari moguće zameniti za neku od nagrada, na ekranu mu se prikazuju mogućnosti za koje nagrade je moguće zameniti bodove.

3.6. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, uneti neograničen broj Kodova i tako svaki put ostvariti veći broj bodova. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom Maloprodajnom objektu. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u ovom članu neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. U slučaju da je Učesnik uneo iskorišćen ili neispravan Kod iz bilo kog razloga, biće obavešten da ne može učestvovati u Konkursu dobivši povratno obaveštenje sadržine: “Kod je već iskorišćen, žao nam je”.

3.7. Jednom poslat Kod se ne može koristiti više puta. Učesnik koji tri puta bude poslao neispravan Kod će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa.

3.8. Nakon svake ponovne kupovine Somersby proizvoda u minimalnom iznosu od 199.99 rsd potrebno je da Učesnik pristupi veb-stranici i preduzme korake navedene u članu 3 ovih Pravila.

3.9. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

3.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja veb-stranice, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

3.11. Korišćenje bilo kakve vrste kompijuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. IZBOR ZAMENE BODOVA ZA NAGRADE

4.1. Vrednost nagrada u bodovima i broj dostupnih nagrada:

  • • Free pack 4xCan 0.5 Somersby apple - 30 bodova (x 1.000)
  • • Cooler bag - 35 bodova (x 2.200)
  • • Majica 45 bodova (x 2.500)
  • • Peškir 70 bodova (x 700)
  • • Suncobran 90 bodova (x 322)
(u daljem tekstu: „Nagrade“)

4.2. Tokom Konkursa Učesnici koji su sakupili određeni broj bodova, u skladu sa prikazanim vrednostima Nagrada u prethodnom stavu, imaju pravo da u svakom momentu zahtevaju zamenu za Nagrade, u zavisnosti od prikazanih dostupnih Nagrada na veb-stranici.

4.3. Momentom odabira Nagrade, Učesnik postaje dobitnik izabrane Nagrade, a njegovo ime i prezime, ostvareni broj bodova (iskorišćeni i neiskorišćeni) i izabrana Nagrada će biti objavljena u listi dobitnika na veb-stranici u sekciji “Nagrađeni”.

4.4. Podaci dobitnika iz prethodnog stava biće objavljeni putem veb-stranice.

4.5. Jedan Učesnik može izabrati više Nagrada ukoliko za to ima odgovarajući broj bodova. Izabrane Nagrade se ne mogu naknadno zameniti za drugu Nagradu, robu ili novac.

4.6. Kriterijum za zamenu bodova za Nagrade je da su željeni pokloni dostupni u momentu izbora Učesnika i da Učesnik ima odgovarajući broj bodova za njihovu vrednost.

4.7. Svakog dana, u svakom trenutku, na veb-stranici se može videti lista dobitnika, sa navedenim podacima iz člana 4.3, u sekciji “Nagrađeni”.

4.8. Nakon isteka trajanja Konkursa, lista dobitnika iz sekcije “Nagrađeni” će biti zamenjeni za listu konačnih dobitnika, uz objavljivanje samo sledećih podataka: Ime i prezime i izabrana Nagrada.

5. PREUZIMANJE NAGRADA

5.1. Organizator će kontaktirati dobitnike iz konačne liste nagrađenih, shodno članu 4. ovih Pravila, u roku od sedam (7) dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju Konkursa, kada je potrebno da Učesnici dalje Organizatoru dostave podatke neophodne za dostavljanje Nagrade i adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa.

5.2. Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa Konkursom. Prilikom preuzimanja izabrane Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa Učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da dobitnik ne ispunjava uslove iz člana 2 ovih Pravila, Nagrada će ostati nedodeljena.

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

5.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod.

5.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nagradu, Nagrada ostaje nedodeljena.

5.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu Nagrade.

5.8. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da Nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti nedodeljene.

5.9. Ukoliko Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i nagrada ostaje nedodeljena.

5.10. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

6. LIČNI PODACI

6.1. Prihvatanjem uslova Konkursa u skladu sa članom 3.3.2. ovih Pravila, odnosno učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu u vezi sa učestvovanjem na Konkursu.

6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora i drugim licima koji učestvuju u organizaciji ovog Konkursa.

6.3. Dobitnicima Nagrada će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, u skladu sa važećim propisima i Obaveštenjem o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su: ime i prezime. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u elektronskom mediju, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, a do momenta okončanja Konkursa, odnosno dodele Nagrade, a sve u cilju sprovođenja Konkursa i promocije proizvoda Organizatora.

6.4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.12.2021. godine, i to za svrhu regulisanja potencijalnih poreskih obaveza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu. Podaci Učesnika koji nisu ujedno i dobitnici se automatski brišu odmah po završetku Konkursa.

6.5. Učesnik Konkursa ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, ima pravo tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na Konkursu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Obaveštenjem o zaštiti podataka o ličnosti.

6.6. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Danijela Savić, e-mail adresa: serbia.privacy@carlsberg.rs.

6.7. Učesnici Konkursa u svakom momentu imaju pristup Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti na veb-stranici, te se na taj način mogu detaljno informisati o svim pravima u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka tokom trajanja Konkursa.

7. PITANJA U VEZI SA KONKURSOM

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom putem e-mail adrese info@zarnijedivno.rs. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9.00 do 17.00 časova.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem veb-stranice Organizatora.

8.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na veb-stranici.

8.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Kodom, te će Učesnik koji je koristio Kod na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

8.6. Ova Pravila objavljuju se na internet-stranici Organizatora www.zarnijedivno.rs.