PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “Zar nije divno?”

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), zastupnici Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, Ul. Proleterska 17 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 10. 9. 2020. godine sledeća:

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “Zar nije divno?” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “Zar nije divno?”.

1.3. Konkurs počinje dana 14. 9. 2020. godine u 00.00 časova i završava se 11. 10. 2020. godine u 23.59 časova.

1.4. U toku Konkursa se dodeljuju dve vrste nagrada, i to na osnovu izbora stručnog žirija sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg, u skladu sa članom 1.5. Pravila.

1.5. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa (u daljem tekstu: Nagrada) biće izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu odluke stručnog žirija sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg.

1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora, i to alkoholnog pića robne marke Somersby.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Konkurs se organizuje putem veb-stranice www.zarnijedivno.rs a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.9. Predmet Konkursa je unošenje kodova s računa i postavljanje fotografije u za to predviđen ram koji se nalazi na veb-stranici www.zarnijedivno.rs, a na način opisan ovim Pravilima.

2. Pravo učešća na Konkursu

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

2.1.2. državljani Republike Srbije,

2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa

3.1. Pravo na učešće u Konkursu stiče se kupovinom bilo kog pakovanja ili ukusa Somersby (u daljem tekstu: Somersby) u Mercator S maloprodajnim objektima (Mercator, Roda, Idea) (u daljem tekstu: Maloprodajni objekti). Nakon kupovine učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od osamnaest (18) cifara (u daljem tekstu: Kod).

3.2. Nakon kupovine Somersby ukusa i dobijanja Koda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

3.2.1. Ode na stranicu www.zarnijedivno.rs (u daljem tekstu: veb-stranica) i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

3.2.2. Učesnik unosi Kod u odgovarajuće polje na veb-stranici.

3.2.3. Učesnik potom u odgovarajuća polja unosi: ime, prezime, imejl-adresu.

3.2.4. Učesnik potom treba da pročita i označi da se slaže s Pravilima nagradnog konkursa kojima Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravilnik, koje se nalazi na veb-stranici, a potom odabere jedan od ramova i unutar njega postavi svoju sliku.

3.2.5. Slika obavezno treba da sadrži bilo koji Somersby proizvod, ali tako da ne prikazuje konzumaciju proizvoda, ljude u vidno alkoholisanom stanju, niti lica mlađa od 18 godina. Kriterijum za nagrađivanje je kreativnost fotografije.

3.3. Nakon toga, odabrana fotografija učesnika biće postavljena na posebnoj stranici na veb-sajtu, pod nazivom Galerija.

3.4. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, uneti neograničen broj Kodova i tako svaki put steći uslov za učestvovanju u Konkursu. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavnici). Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članovima 3.1. i 3.2.4. neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. U slučaju da je Učesnik uneo neispravan ili iskorišćen kod iz bilo kog razloga, biće obavešten da ne može učestvovati u Konkursu (Kod je već iskorišćen, žao nam je). Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Učesnik koji tri puta bude poslao neispravan Kod će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa.

3.5. Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi veb-stranici i preduzme korake navedene u članu 3.2. Pravila.

3.6. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

3.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja veb-stranice, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

3.8. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. Izbor i odlučivanje o dobitnicima Nagrada

4.1. Tokom Konkursa dobitnici Nagrada se određuju na osnovu kreativnosti koje Učesnik pokaže učestvujući u Konkursu, odnosno objavljujući svoju fotografiju koja sadrži bilo koji Somersby proizvod, u ramu predviđenom za to. Na fotografijama se ne sme videti konzumacija Somersby proizvoda, niti smeju biti vidno alkoholisana lica, kao ni lica mlađa od 18 godina.

4.2. Ime i prezime dobitnika biće objavljeni putem veb-stranice, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno, uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

4.3. Jedan Učesnik može osvojiti više Nagrada. Nagrade se ne mogu zameniti za drugu Nagradu, robu ili novac.

4.4. Nagrade se dodeljuju na dnevnom nivou, počevši od nedelje početka Konkursa, 14. 9. 2020. godine. Nagrade se dodeljuju na osnovu izbora od strane stručnog žirija sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg i to:

  • Svakog dana po 10 učesnika osvaja Somersby majicu;
  • Svakog dana po 5 učesnika osvaja Somersby duks.

4.5. Kriterijum ocene žirija sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg za selekciju i izbor dobitnika je: da su fotografija kreativnog i zabavnog karaktera, u skladu sa pozitivnom promocijom brenda Somersby, da treba da prenese uživanje, opuštanje, druženje, kao i da se ni na koji način ne implicira neodgovorna konzumacija alkoholnih pića.

Svakog dana pobednici se objavljuju na veb-sajtu u sekciji Pobednici. Pobednici ne mogu biti lica koja na fotografijama prikazuju konzumaciju Somersby proizvoda ili vidno alkoholisano stanje, niti lica mlađa od 18 godina.

5. Preuzimanje Nagrada

5.1. Organizator će kontaktirati sa učesnicima koji budu proglašeni za dobitnike shodno članu 4. ovih Pravila u roku od tri (3) dana od dana objave dobitnika, kada je potrebno da Učesnici dalje Organizatoru dostave podatke neophodne za preuzimanje nagrade i adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim Dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji je bio najkreativniji po oceni stručnog žirija.

5.2. Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa Učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Nagrada će ostati nedodeljena.

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

5.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod.

5.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nagradu, Nagrada ostaje nedodeljena.

5.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu Nagrade.

5.8. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da Nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti nedodeljene.

5.9. Ukoliko naredni Učesnik (shodno odredbi 5.1. Pravila) nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku koji je na najbolji način zadovoljio kriterijume stručnog žirija, sastavljenog od članova kompanije Carlsberg.

5.10. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

6. Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa Organizatora.

6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

6.3. Dobitnicima Nagrada će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video-materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sa Konkursom. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video-materijalu bez naknade, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, a do momenta okončanja konkursa, odnosno dodele nagrade, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 1. 2. 2021. godine, i to za svrhu prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu. Podaci Učesnika koji nisu proglašeni za dobitnike se automatski brišu odmah po završetku Konkursa.

6.5. Učesnik konkursa ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni organizatoru, ima pravo tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6.6. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Jelena Kotur, e-mail adresa: serbia.privacy@carlsberg.rs.

7. Pitanja u vezi sa Konkursom

7.1.Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom putem e-mail adrese info@zarnijedivno.rs. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9.00 do 17.00 časova.

8. Završne odredbe

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem veb-stranice Organizatora.

8.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na veb-stranici.

8.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Kodom, te će Učesnik koji je koristio Kod na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

8.6. Ova Pravila objavljuju se na internet-stranici Organizatora www.zarnijedivno.rs.